Competition Results
สรุปผลการแข่งขัน GH Bank ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2554 รุ่น 13-14 14-17
13-14 ยุวชนชาย อายุ13-14ปี รุ่นA(-38)
 
Gold 1809 ด.ช.เทวินทร์ หาญปราบ ทวีศิลป์A
1 Silver 3157 ด.ช.พิพัฒน์ ผึ้งไผ่งาม เพชรสยาม O.Y.P. A
Bronze 2516 ด.ช.พณากร มณีประพันธ์ แต้จิ๋ว พัทลุง B
Bronze 2515 ด.ช.ภาคภูมิ จารุวาทีเลิศ แต้จิ๋ว พัทลุง A
 
ยุวชนชาย อายุ13-14ปี รุ่นB(38-41)
 
Gold 2109 ด.ช.ธนากร สุภาพุฒ โอลิมปิคเชยุกควัน A
Silver 2519 ด.ช.ชวพัฒน์ อินทรสมบัติ แต้จิ๋ว พัทลุง A
Bronze 2652 ด.ช.วราวุฒิ วงศ์รัตนโรจน์ Power P A
3212 ด.ช.เทวราช เพิ่มสิน GTM A
 
ยุวชนชาย อายุ13-14ปี รุ่นC(41-44)
 
 Gold 1813 ด.ช.พิชญุตม์ ทิพยรัตนวงศ์ ทวีศิลป์A
Silver 2270 ด.ช.ณัฐภัทร น้อยอาษา K.G.TAEKWONDO A
Bronze 2918 ด.ช.อรรถพันธ์ โภคธรกุล MTA B
3038 ด.ช.ธนัช สำเภา The Taekwondo House Ubon A
ยุวชนชาย อายุ13-14ปี รุ่นD(44-47)
 
 Gold 2862 ด.ช.พิทวัส ครุพาณิชย์ The Champion A
Silver 2525 ด.ช.กันตพงศ์ เกตุมณี แต้จิ๋ว พัทลุง B
Bronze 2778 ด.ช.รวิพล วรรณพินทุ RDC B
3165 ด.ช.ธาดา ทองทวีทัตพงศ์ เพชรสยาม O.Y.P. A
 
ยุวชนชาย อายุ13-14ปี รุ่นE(47-50)
 
Gold 2863 ด.ช.ณัฐวุฒิ เจริญรักษ์ The Champion A
Silver 2780 ด.ช.จักรทิพย์ จันทิม RDC A
Bronze 1815 ด.ช.พีระพงค์ ลิ้มลาภดี ทวีศิลป์A
1943 ด.ช.ณัฐสิทธิ์ วงศรีแก้ว ฉลามชน สัตหีบ A
 
ยุวชนชาย อายุ13-14ปี รุ่นF(50-53)
Gold 2527 ด.ช.กฤษณะ สิงห์แพ แต้จิ๋ว พัทลุง A
Silver 2864 ด.ช.วีรภัทร พุ่มมาลา The Champion A
Bronze 1122 ด.ช.วรรินทร์ เรืองเดช P.J ปทุมธานีA
1480 ด.ช.กิตติพัฒน์ มูสิกะ K.K. Taekwondo A
 
ยุวชนชาย อายุ13-14ปี รุ่นG(53-56)
 
 Gold 2865 ด.ช.ณัฐวีร์ กล่อมพงษ์ The Champion A
Silver 2784 ด.ช.ศรุต โคไธสง RDC A
Bronze 1229 ด.ช.ณัฎฐพล แหม่มเพชร ฉลามร้ายบูรพา A
2653 ด.ช.จีรสิน ดาวเชิญ Power P A
 
ยุวชนชาย อายุ13-14ปี รุ่นH(56-59)
 
Gold 1208 ด.ช.นนทวัฒน์ กรุดประเสริฐ MNP เทควันโด ปากเกร็ด B
Silver 2899 ด.ช.ณัฐภัทร พันธุสุวรรณกุล TAE ONE YAK GYM A
Bronze 1207 ด.ช.สรสิช เรืองศิริ MNP เทควันโด ปากเกร็ด A
2378 ด.ช.ภัทรพล นุริตมนต์ เดโชพล ยิม A
 
ยุวชนชาย อายุ13-14ปี รุ่นI(59-62)
 
 Gold 2786 ด.ช.ณชพล เฉลิมลักษณ์ RDC B
Silver 1009 ด.ช.ชยางกูร เพชรดี ยุทธภูมิเทควันโด A
Bronze 2124 ด.ช.ชานน โพธิ์นามน B.TC.SARABURI A
3031 ด.ช.จิรเมธ จันทร์พินิจ สมาคมเจ้าแม่ทับทิม A
 
ยุวชนชาย อายุ13-14ปี รุ่นJ(62+)
 
Gold 2787 ด.ช.อินทัช ปุ๋ยสาลี RDC A
Silver 2866 ด.ช.ยูลิสซีส ฮาลเลอร์ The Champion A
Bronze 2636 ด.ช.การันต์ แสงสิน Power Junior Taekwondo A
2637 ด.ช.สหรัฐ สีผึ้งทอง Power Junior Taekwondo B
 
ยุวชนหญิง อายุ13-14ปี รุ่นA(-38)
 
Gold 2766 ด.ญ.ปิยะธิดา คะเดแย้ม RDC B
Silver 1644 ด.ญ.จุติมาพร โคตะนันท์ เอกราชยิม A
Bronze 1248 ด.ญ.วราภรณ์ เป้าเข็ม ฉลามร้ายบูรพา A
2358 ด.ญ.สกุลรัตน์ แก้วสังข์ สโมสรกรมพลศึกษา A
 
ยุวชนหญิง อายุ13-14ปี รุ่นB(38-41)
 
 Gold 2769 ด.ญ.อภิชญา มิ่งขวัญ RDC B
Silver 2211 ด.ญ.ชนิตา พึ่งประยูร White Fighter (นครปฐม) B
Bronze 2678 ด.ญ.ศิรพันธ์ กันต์ธนพงษ์ สตรีมหาพฤฒาราม A
2771 ด.ญ.พรพิมล แสงสมี RDC D
 
ยุวชนหญิง อายุ13-14ปี รุ่นC(41-44)
 
 Gold 2097 ด.ญ.พรรณนภา หาญสุจินต์ ณัฐกร ยิม A
Silver 2522 ด.ญ.ธัญญาลักษณ์ พรบุญฤทธิ์ แต้จิ๋ว พัทลุง A
Bronze 1091 ด.ญ.อัญชิสา ไชโย Siamese A
2271 ด.ญ.อิศราภรณ์ นิลละเอียด K.G.TAEKWONDO A
 
ยุวชนหญิง อายุ13-14ปี รุ่นD(44-47)
 
Gold 2779 ด.ญ.แพรวพรรณ วรรณโอสถ RDC A
Silver 2875 ด.ญ.ขนิษฐา ประทุมไชย The Champion A
Bronze 1079 ด.ญ.ปรีดาพร ศรีสิงห์ ราชตฤณมัย TKD.Center A
1712 ด.ญ.ศรัลดา คำชู พัชระยิม A
 
ยุวชนหญิง อายุ13-14ปี รุ่นE(47-50)
 
Gold 2782 ด.ญ.กรกมล อัศวบวรวงศ์ RDC A
Silver 1699 ด.ญ.พงศ์สุภา เนตรนิล โรงเรียนอำนวยศิษย์ศึกษา A
Bronze 1110 ด.ญ.ดวงสมร ช่วยแข็ง ดราก้อนยิมส์ ภูเก็ต A
1880 ด.ญ.ศุจินธร ดีเสงี่ยม Victory TKD A
 
ยุวชนหญิง อายุ13-14ปี รุ่นF(50-53)
 
Gold 1652 ด.ญ.ขวัญชนก เกียรตินุติ บัญชายิม A
Silver 2876 ด.ญ.ปิยาอร ปิยพงศ์จรัส The Champion A
Bronze 1881 ด.ญ.ธันย์ชนก วิริยะตั้งสกุล Victory TKD A
2396 ด.ญ.พิชญา บุญทา คลองกุ่ม เทควันโด A
 
ยุวชนหญิง อายุ13-14ปี รุ่นG(53-56)
 
 Gold 1944 ด.ญ.ปรียาพร สินสอน ฉลามชน สัตหีบ A
Silver 1882 ด.ญ.อุสุมา กลอนแดง Victory TKD A
Bronze 2573 ด.ญ.รัถยา สังกรแก้ว Tiger Thai Center A
2783 ด.ญ.จิตรตรี แซ่แต้ RDC A
 
ยุวชนหญิง อายุ13-14ปี รุ่นH(56-59)
 
 Gold 1399 ด.ญ.อังคณา ณรงค์อินทร์ RDC ลำปาง A
Silver 2069 ด.ญ.วราภรณ์ ภ่สู อาด กตญั ญูเทควันโด A
Bronze 2147 ด.ญ.ภรัสฎา นุชนิตย์ Twin Gym กำแพงเพชร A
2302 ด.ญ.ภัทรพร หวังประสพกลาง นาวี ยิม A
 
ยุวชนหญิง อายุ13-14ปี รุ่นI(59-62)
 
Gold 1883 ด.ญ.ปิยธิดา ต้นสีนนท์ Victory TKD A
Silver 1342 ด.ญ.ภทรพร ประสานสุข สุรินทร์ภักดีA
Bronze 2677 ด.ญ.สิริลักษณา ศรีพรหม Hansoo A
2941 ด.ญ.ณัฐชา หงษ์เจริญศรี P.L Gym A
 
ยุวชนหญิง อายุ13-14ปี รุ่นJ(62+)
 
 Gold 2877 ด.ญ.พัทฒิดา อินทรทัต The Champion A
Silver 3170 ด.ญ.ชุติมา บัวน้อย เพชรสยาม O.Y.P. A
Bronze 1464 ด.ญ.ธรณ์ธันย์ แสงขำชมรมเทควันโดจังหวัดภูเก็ต A
เยาวชนชาย อายุ14-17ปี(-45)
 
Gold 2273 นายภัทรนันต์ลาเสือ K.G.TAEKWONDO A
Silver 1821 นายสหพันธ์ สุขเพียร ทวีศิลป์A
Bronze 2789 ด.ช.วรัญญู ตรีทิพศิริศีล RDC A
2926 ด.ช.ศิวกร พวงมาลี MASTER NU A
 
เยาวชนชาย อายุ14-17ปี(45-48)
 
 Gold 1824 นายธนาภัทร รัตนเสวก ทวีศิลป์A
Silver 1820 นายสุทธิศักดิ์ จานทอง ทวีศิลป์B
Bronze 2793 นายพีรพัฒน์ เกียรติกมลวงศ์ RDC C
2869 นายวีรภัทร มหาศวิน The Champion A
 
เยาวชนชาย อายุ14-17ปี(48-51)
 
Gold 1823 นายคฤพล เอี่ยมศรี ทวีศิลป์A
Silver 1598 นายวสุพจน์ รุ่งโรจน์ ปากน้ำโพเทควันโด 2002 A
Bronze 1822 นายยศภัทร จันทร์ลอย ทวีศิลป์B
2276 นายสถาพร กล่ำพลบ K.G.TAEKWONDO A
 
เยาวชนชาย อายุ14-17ปี(51-55)
 
 Gold 1825 นายอัครินทร์ กิจวิจารณ์ ทวีศิลป์A
Silver 2798 นายจิตญาณโชติ ตุนภรณ์ RDC B
Bronze 1083 นายฉัตรมงคล จรัสพรแสงทอง ราชตฤณมัย TKD.Center A
1828 นายชัยสิทธิ์ ขวัญบุญ ทวีศิลป์D
 
เยาวชนชาย อายุ14-17ปี(55-59)
 
 Gold 2804 นายพงศ์อาชว์ ปัญญาพูนตระกูล RDC D
Silver 1144 ด.ช.ธรณ์ธันย์ พันธุ์เพียรธรรม ธีภัสพร A
Bronze 1830 นายพรณรงค์ สุวรรณจักร ทวีศิลป์B
2544 นายชาญฤทธิ์ เศรษฐศิริสกุล แต้จิ๋ว พัทลุง C
 
เยาวชนชาย อายุ14-17ปี(59-63)
 
 Gold 2281 นายเชษฐรพี ต่างใจ K.G.TAEKWONDO A
Silver 2546 นายนพนันท์ ภัทรเดชาธร แต้จิ๋ว พัทลุง A
Bronze 1793 นายวัชชารมย์ จันลา ทีดับบิวซี ยิม A
1831 นายพัชระ สมจริง ทวีศิลป์A
 
เยาวชนชาย อายุ14-17ปี(63-68)
 
Gold 1833 นายพีระเทพ ศิลาอ่อน ทวีศิลป์A
Silver 1835 ด.ช.ปริญญา ยาแก้ว ทวีศิลป์C
Bronze 1834 นายดนุนัย ราชวงษา ทวีศิลป์B
2486 นายวรชาติ วีระเดชะ ลูกห้วยขวาง A
 
เยาวชนชาย อายุ14-17ปี(68-73)
 
 Gold 2811 นายศรัณยู อธิภัทรพงศ์ RDC A
Silver 1557 นายศฤงคาร ไพศิลป์ จาร์กัวร์ ภูเก็ต A
Bronze 1010 ด.ช.ณัฐพล ศรีสันติ์ ยุทธภูมิเทควันโด A
2283 นายกฤษฎา ทิชาชาติ K.G.TAEKWONDO A
 
เยาวชนชาย อายุ14-17ปี(73-78)
 
Gold 1836 นายณัฐภัทร ตันตรามาตย์ ทวีศิลป์A
Silver 1368 นายพงษ์ธนา เสน่หา RDC.Surin A
Bronze 2230 นายวสุ เถื่อนยัง จรินร์เทควันโด สมุทรปราการ A
2902 นายณัฐนนท์ ทับเจริญ TAE ONE YAK GYM A
 
เยาวชนชาย อายุ14-17ปี(78+)
 
 Gold 2284 นายวชิรพล วิรัชกุล K.G.TAEKWONDO A
Silver 2688 นายสรัฐ โพธิ์วิฑูรย์ บางระจัน(ชมรมเทควันโดจังหวัดสิงห์บุร)ี A
Bronze 1172 ด.ช.สราธร ตรานกแก้ว โพธิสารยิมส์B
2564 นายกล้าณรงค์ อำนวยชัย Tiger Thai Center A
 
เยาวชนหญิง อายุ14-17ปี(-42)
 
Gold 1848 น.ส.ณัฐชยา บุญชื่น ทวีศิลป์A
Silver 2812 ด.ญ.จุลลัดดา หวันแดง RDC A
Bronze 1653 ด.ญ.ศุภิสรา ถนอมแก้ว บัญชายิม A
3171 น.ส.บุษยพัชร์ เชื่อมใจ เพชรสยาม O.Y.P. A
 
เยาวชนหญิง อายุ14-17ปี(42-44)
 
Gold 2814 น.ส.ขวัญฤทัย แสงจันทร์ RDC A
Silver 1850 ด.ญ.ณัฐพร วงษ์ศรีเพ็ง ทวีศิลป์B
Bronze 1849 น.ส.อรญา แก้วตา ทวีศิลป์A
3228 ด.ญ.พัฒนพร วรรณศรี ราชัญ เทควันโด A
 
เยาวชนหญิง อายุ14-17ปี(44-46)
 
Gold 3214 ด.ญ.อภิชญา ไชยแก้ว GTM A
Silver 2480 ด.ญ.สุชาดา กาญจนจิตติ ลูกห้วยขวาง A
Bronze 1016 ด.ญ.ณัฐชา สุขสมบุญ สโมสร ธนาเทควันโด A
1852 ด.ญ.เกษรา เกียรติอัชวะชัย ทวีศิลป์B
 
เยาวชนหญิง อายุ14-17ปี(46-49)
 
Gold 1656 ด.ญ.ปัทมวรรณ เลอศิริพงศ์ บัญชายิม A
Silver 1158 น.ส.วรารัตน์ ฉัตรชัยธร ปัญจพรยิมส์A
Bronze 1092 ด.ญ.ธีรารัตน์ เขียวแก้ว Siamese A
2529 น.ส.คันธรัตน์ หนูราม แต้จิ๋ว พัทลุง A
 
เยาวชนหญิง อายุ14-17ปี(49-52)
 
Gold 2530 ด.ญ.ธนาภา แซ่เล้า แต้จิ๋ว พัทลุง A
Silver 1856 น.ส.วนิษา ขาวสำอางค์ ทวีศิลป์A
Bronze 1596 ด.ญ.จินตปาตี ใจบูญมา ปากน้ำโพเทควันโด 2002 A
1646 ด.ญ.ปานจิต เที่ยงสาย เอกราชยิม A
 
เยาวชนหญิง อายุ14-17ปี(52-55)
 
Gold 1885 น.ส.มนธวัล อุทยานานนท์ Victory TKD A
Silver 2241 น.ส.ณัฐพร คุตตะนันท์ จรินร์เทควันโด สมุทรปราการ A
Bronze 1657 น.ส.กรพรรณ พุทธิมาโน บัญชายิม A
3144 น.ส.รวิศรา เขื่อนพันธ์ ขนิษฐาเทควันโดเชียงใหม่A
 
เยาวชนหญิง อายุ14-17ปี(55-59)
 
Gold 1597 น.ส.รัชนีพร เงินบำรุง ปากน้ำโพเทควันโด 2002 A
Silver 1858 น.ส.นภัสนันท์ อติวณิชกุล ทวีศิลป์A
Bronze 1750 น.ส.หทัยทิพย์ ชาญสมร Hansoo A
2822 น.ส.ภิญญดาพัชญ์ อรรถีโภคอนันต์ RDC B
 
เยาวชนหญิง อายุ14-17ปี(59-63)
 
 Gold 2532 ด.ญ.พรลักษณ์ ไกรษร แต้จิ๋ว พัทลุง A
Silver 1347 น.ส.อรุณวรณ เขื่อนมณี สุรินทร์ภักดีA
Bronze 1171 ด.ญ.ภัทรมาส สุวัตถี โพธิสารยิมส์A
1995 ด.ญ.ณัฐวรรณ แก้ววิลัย รัฐติภูมิ เทควันโด ฉะเชิงเทรา A
 
เยาวชนหญิง อายุ14-17ปี(63-68)
 
Gold 1859 น.ส.ธัมมิกา สุทธเศียร ทวีศิลป์A
Silver 2824 น.ส.นารีนาฏ์ มณีอินทร์ RDC A
Bronze 2242 น.ส.ปารฉัตร จารนัย จรินร์เทควันโด สมุทรปราการ A
3148 น.ส.พรรณราย หลังโหน ขนิษฐาเทควันโดเชียงใหม่B
 
เยาวชนหญิง อายุ14-17ปี(68+)
 
 Gold 1860 น.ส.กาญจนา สุชีวาส ทวีศิลป์A
Silver 1973 น.ส.รัตนา ใจเป็นใหญ่ Champ TKD A
Bronze 1584 น.ส.ภัคศิริ เศรษฐชาติกุล B.W ยิม A
2126 น.ส.ศราพร ท้วมไทย B.TC.SARABURI B